انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #2 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش انجام Configuration ها در Entity Framework Core

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش انجام Configuration ها در Entity Framework Core صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #3 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

انجام Unit Testing در .NET Core و با استفاده از NUnit #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در .NET Core و با استفاده از NUnit #3 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

انجام Unit Testing در .NET Core و با استفاده از NUnit #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در .NET Core و با استفاده از NUnit #2 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش ساخت یک اپلیکیشن با ASP.NET Core و SignalR #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ساخت یک اپلیکیشن با ASP.NET Core و SignalR #2 صحبت خواهیم کرد. ASP.NET Core نسل جدید تکنولوژی ساخت وب اپلیکیشن ها می باشد.

انجام Unit Testing در .NET Core و با استفاده از NUnit #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در .NET Core و با استفاده از NUnit #1 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

آموزش ساخت یک اپلیکیشن با ASP.NET Core و SignalR #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ساخت یک اپلیکیشن با ASP.NET Core و SignalR #1 صحبت خواهیم کرد. ASP.NET Core نسل جدید تکنولوژی ساخت وب اپلیکیشن ها می باشد.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #4

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #4 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #3 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #2 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

آموزش انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Unit Testing در سی شارپ و .Net Core با MSTest #2 صحبت خواهیم کرد. .NET Core نسل بعدی فریم ورک دات نت است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #1 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.