آموزش ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross صحبت خواهیم کرد. MvvmCross نام فریم ورکی برای ساخت برنامه های Xamarin با الگوی MVVM می باشد.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #9

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #9 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #8

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #8 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #7

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #7 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #6

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #6 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #5

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #5 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #4

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #4 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #3

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #3 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.