10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #10

در قسمت دهم و آخرین قسمت از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با حوضچه ی بافر SSD صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #9

در قسمت نهم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت Delayed Durability صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #8

در قسمت هشتم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید بحثمان در رابطه با قابلیت Resource Governor for I/O را ادامه می دهیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #7

در قسمت هفتم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت Resource Governor for I/O صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #6

در قسمت ششم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت اندیس های ستونی آپدیت پذیر صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #5

در قسمت پنجم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت قرار دادن فایل های داده در Azure صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #4

در قسمت چهارم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت Azure VM صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #3

در قسمت سوم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با قابلیت Managed Backup صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #2

در قسمت دوم از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید در رابطه با OLTP درون حافظه (In-Memory OLTP) صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.

10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014 – #1

در قسمت اول از سری آموزش “10 ویژگی برتر اس کیو ال سرور 2014” از وبسایت پرووید به صورت کلی در رابطه با ویژگی جدید این نسخه از نرم افزار اس کیو ال صحبت می کنیم. به ادامه ی مطلب بروید.