انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #2

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #2 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.

انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #1

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با انجام Configuration ها در Entity Framework Core با Fluent API #1 صحبت خواهیم کرد. تکنولوژی Entity Framework Core نسل بعدی Entity Framework است که توسط مایکروسافت معرفی شده است.