کار با کلاس Clipboard در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس Clipboard در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس DeviceDisplay در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس DeviceDisplay در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

آموزش ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

کار با کلاس Accelerometer در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس Accelerometer در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس AppInfo در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس AppInfo در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

آموزش Xamarin.Essentials در ساخت برنامه های موبایل با دات نت

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش Xamarin.Essentials در ساخت برنامه های موبایل با دات نت صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #4

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #4 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.

ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #3

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ارتباط اپلیکیشن Xamarin Forms و ASP.NET Core Web API #3 صحبت خواهیم کرد. Xamarin Forms تکنولوژی مایکروسافت برای ساخت برنامه های cross-platform است.