بسته ی آموزش ویدئویی SQL و مایکروسافت Access

1,099,000 ریال

خرید دانلودی بسته ی آموزش ویدئویی SQL و مایکروسافت Access

دانلود دمو
سایت منتشر کنندهپرووید
تعداد ویدیو346
مدت زمان05:21:04

بسته ی آموزش ویدئویی SQL و مایکروسافت Access یکی دیگر از آموزش های گروه آموزشی پرووید می باشد که در این قسمت آن را به شما معرفی می کنیم.

SQL چیست؟

SQL مخفف Structerd Query Language یکی از محبوبترین زبان ها برای برنامه نویسی تحت وب در طراحی سایت می باشد.بهتر است برای طراحی سایت اس کیو ال را فرا گرفت. از SQL برای افزایش،کاهش و یا تغییر داده ها مورد استفاده قرار می گیرد. برای یادگیری و تمرین SQL می توان از بانک اطلاعاتی QL-Server و Access ویا اوراکل استفاده کرد.SQL زبانی بر پایه اعلان می باشد و برعکس زبان های بیسیک و سی می باشد.زبانهای توسعه یافیه ی دیگر مانند PL و SQL به دنبال کامل کردن زبان به هداف ایجاد زبان برنامه نویسی با حفظ مزیت های SQL می باشد.

RDBMS چیست؟

RDBMS مخفف Relational Database Management System یک سیستم مدیریت دیتا (DBMS) که بر اساس مدل رابطه ای (relational) به اختراع Dr E. F. Codd (در لابراتوار تحقیق و توسعه IBM) پیاده سازی شده است. در این مدل اطلاعات در قالب جداولی که می توانند ارتباط منطقی با یکدیگر داشته باشند به صورت سطرهایی ذخیره می شوند که ستونها مشخصه های هر سطر را تعیین می کند.

سرفصل مطالب بسته ی آموزش ویدئویی SQL و مایکروسافت Access

فصل اول: مقدمه ای بر زبان SQL

 • مقدمه
 • مقدمه‌ای بر زبان SQL
 • زبان RDBMS چیست؟
 • زبان SQL چه کاری را می تواند انجام بدهد؟
 • زبان SQL یک استاندارد است اما…
 • بررسی RDBMS ها
 • بررسی جدول نمونه

 فصل دوم: بررسی Syntax مربوط به زبان SQL

 • مقدمه
 • بررسی جداول دیتابیس
 • بررسی عملی جملات SQL
 • نکاتی که نباید فراموش کرد
 • استفاده از سمیکولن پس از جملات SQL

فصل سوم: بررسی عملی جملات و عملگرها و دستورات زبان SQL

 • بررسی جمله SELECT
 • بررسی جمله SELECT DISTINCT
 • بررسی دستور WHERE
 • بررسی عملگردهای AND و OR و NOT
 • بررسی کلیدواژه ORDER BY
 • بررسی جمله INSERT INTO
 • بررسی مقادیر NULL
 • بررسی جمله UPDATE
 • بررسی جمله DELETE
 • بررسی دستورات TOP و LIMIT و ROWNUM
 • بررسی توابع MIN و MAX
 • بررسی توابع COUNT و AVG و SUM
 • بررسی عملگر LIKE
 • بررسی Wildcard ها
 • بررسی عملگر IN
 • بررسی عملگر BETWEEN
 • بررسی Aliase ها
 • بررسی دستورات Join
 • بررسی دستور INNER JOIN
 • بررسی دستورات LEFT JOIN
 • بررسی دستورات RIGHT JOIN
 • بررسی دستورات FULL OUTER JOIN
 • بررسی دستورات Self JOIN
 • بررسی عملگر UNION
 • بررسی دستورات GROUP BY
 • بررسی دستورات HAVING
 • بررسی دستورات EXISTS
 • بررسی عملگرهای ANY و ALL
 • بررسی جمله SELECT INTO
 • بررسی جمله INSERT INTO SELECT
 • بررسی تابع NULL
 • بررسی Comment ها
 • جمع بندی

فصل چهارم: بررسی دستورات SQL برای کار کردن با دیتابیس ها

 • مقدمه
 • کار کردن با جمله CREATE DATABASE
 • کار کردن با جمله DROP DATABASE
 • کار کردن با جمله CREATE TABLE
 • کار کردن با جمله DROP TABLE
 • کار کردن با جمله ALTER TABLE
 • کار کردن با Constraint ها
 • کار کردن با NOT NULL Constraint
 • کار کردن با UNIQUE Constraint
 • کار کردن با PRIMARY KEY Constraint
 • کار کردن با FOREIGN KEY Constraint
 • کار کردن با CHECK Constraint
 • کار کردن با DEFAULT Constraint
 • بررسی جمله CREATE INDEX
 • کار کردن با فیلدهای AUTO INCREMENT
 • بررسی جمله CREATE VIEW
 • جمع بندی

فصل پنجم: کار کردن با توابع MySQL

 • مقدمه
 • معرفی تابع ASCII
 • معرفی تابع CHAR_LENGTH
 • معرفی تابع CHARACTER_LENGTH
 • معرفی تابع CONCAT
 • معرفی تابع CONCAT_WS
 • معرفی تابع FIELD
 • معرفی تابع FIND_IN_SET
 • معرفی تابع FORMAT
 • معرفی تابع INSERT
 • معرفی تابع INSTR
 • معرفی تابع LCASE
 • معرفی تابع LEFT
 • معرفی تابع LENGTH
 • معرفی تابع LOCATE
 • معرفی تابع LOWER
 • معرفی تابع LPAD
 • معرفی تابع LTRIM
 • معرفی تابع MID
 • معرفی تابع POSITION
 • معرفی تابع REPEAT
 • معرفی تابع REPLACE
 • معرفی تابع REVERSE
 • معرفی تابع RIGHT
 • معرفی تابع RPAD
 • معرفی تابع RTRIM
 • معرفی تابع SPACE
 • معرفی تابع STRCMP
 • معرفی تابع SUBSTR
 • معرفی تابع SUBSTRING
 • معرفی تابع SUBSTRING_INDEX
 • معرفی تابع TRIM
 • معرفی تابع UCASE
 • معرفی تابع UPPER
 • معرفی تابع ABS
 • معرفی تابع ACOS
 • معرفی تابع ASIN
 • معرفی تابع ATAN
 • معرفی تابع ATAN
 • معرفی تابع AVG
 • معرفی تابع CEIL
 • معرفی تابع CEILING
 • معرفی تابع COS
 • معرفی تابع COT
 • معرفی تابع COUNT
 • معرفی تابع DEGREES
 • معرفی تابع DIV
 • معرفی تابع EXP
 • معرفی تابع FLOOR
 • معرفی تابع GREATEST
 • معرفی تابع LEAST
 • معرفی تابع LN
 • معرفی تابع LOG
 • معرفی تابع LOG
 • معرفی تابع LOG
 • معرفی تابع MAX
 • معرفی تابع MIN
 • معرفی تابع MOD
 • معرفی تابع PI
 • معرفی تابع POW
 • معرفی تابع POWER
 • معرفی تابع RADIANS
 • معرفی تابع RAND
 • معرفی تابع ROUND
 • معرفی تابع SIGN
 • معرفی تابع SIN
 • معرفی تابع SQRT
 • معرفی تابع SUM
 • معرفی تابع TAN
 • معرفی تابع TRUNCATE
 • معرفی تابع ADDDATE
 • معرفی تابع ADDTIME
 • معرفی تابع CURDATE
 • معرفی تابع CURRENT_DATE
 • معرفی تابع CURRENT_TIME
 • معرفی تابع CURRENT_TIMESTAMP
 • معرفی تابع CURTIME
 • معرفی تابع DATE
 • معرفی تابع DATEDIFF
 • معرفی تابع DATE_ADD
 • معرفی تابع DATE_FORMAT
 • معرفی تابع DATE_SUB
 • معرفی تابع DAY
 • معرفی تابع DAYNAME
 • معرفی تابع DAYOFMONTH
 • معرفی تابع DAYOFWEEK
 • معرفی تابع DAYOFYEAR
 • معرفی تابع EXTRACT
 • معرفی تابع FROM_DAYS
 • معرفی تابع HOUR
 • معرفی تابع LAST_DAY
 • معرفی تابع LOCALTIME
 • معرفی تابع LOCALTIMESTAMP
 • معرفی تابع MAKEDATE
 • معرفی تابع MAKETIME
 • معرفی تابع MICROSECOND
 • معرفی تابع MINUTE
 • معرفی تابع MONTH
 • معرفی تابع MONTHNAME
 • معرفی تابع NOW
 • معرفی تابع PERIOD_ADD
 • معرفی تابع PERIOD_DIFF
 • معرفی تابع QUARTER
 • معرفی تابع SECOND
 • معرفی تابع SEC_TO_TIME
 • معرفی تابع STR_TO_DATE
 • معرفی تابع SUBDATE
 • معرفی تابع SUBTIME
 • معرفی تابع SYSDATE
 • معرفی تابع TIME
 • معرفی تابع TIME_FORMAT
 • معرفی تابع TIME_TO_SEC
 • معرفی تابع TIMEDIFF
 • معرفی تابع TIMESTAMP
 • معرفی تابع TO_DAYS
 • معرفی تابع WEEK
 • معرفی تابع WEEKDAY
 • معرفی تابع WEEKOFYEAR
 • معرفی تابع YEAR
 • معرفی تابع YEARWEEK
 • معرفی تابع BIN
 • معرفی تابع BINARY
 • معرفی تابع CASE
 • معرفی تابع CAST
 • معرفی تابع COALESCE
 • معرفی تابع CONNECTION_ID
 • معرفی تابع CONV
 • معرفی تابع CONVERT
 • معرفی تابع CURRENT_USER
 • معرفی تابع DATABASE
 • معرفی تابع IF
 • معرفی تابع IFNULL
 • معرفی تابع ISNULL
 • معرفی تابع LAST_INSERT_ID
 • معرفی تابع NULLIF
 • معرفی تابع SESSION_USER
 • معرفی تابع SYSTEM_USER
 • معرفی تابع USER
 • معرفی تابع VERSION
 • جمع بندی

فصل ششم: کار کردن با توابع SQL Server

 • مقدمه
 • معرفی تابع ASCII
 • معرفی تابع CHAR
 • معرفی تابع CHARINDEX
 • معرفی تابع CONCAT
 • معرفی تابع Concat With +wmv
 • معرفی تابع DATALENGTH
 • معرفی تابع LEFT
 • معرفی تابع LEN
 • معرفی تابع LOWER
 • معرفی تابع LTRIM
 • معرفی تابع NCHAR
 • معرفی تابع PATINDEX
 • معرفی تابع REPLACE
 • معرفی تابع RIGHT
 • معرفی تابع RTRIM
 • معرفی تابع SPACE
 • معرفی تابع STR
 • معرفی تابع STUFF
 • معرفی تابع SUBSTRING
 • معرفی تابع UPPER
 • معرفی تابع ABS
 • معرفی تابع AVG
 • معرفی تابع CEILING
 • معرفی تابع COUNT
 • معرفی تابع FLOOR
 • معرفی تابع MAX
 • معرفی تابع MIN
 • معرفی تابع RAND
 • معرفی تابع ROUND
 • معرفی تابع SIGN
 • معرفی تابع SUM
 • معرفی تابع CURRENT_TIMESTAMP
 • معرفی تابع DATEADD
 • معرفی تابع DATEDIFF
 • معرفی تابع DATENAME
 • معرفی تابع DATEPART
 • معرفی تابع DAY
 • معرفی تابع GETDATE
 • معرفی تابع GETUTCDATE
 • معرفی تابع MONTH
 • معرفی تابع YEAR
 • معرفی تابع CAST
 • معرفی تابع CONVERT
 • معرفی تابع COALESCE
 • معرفی تابع CURRENT_USER
 • معرفی تابع ISDATE
 • معرفی تابع ISNULL
 • معرفی تابع ISNUMERIC
 • معرفی تابع NULLIF
 • معرفی تابع SESSION_USER
 • معرفی تابع SESSIONPROPERTY
 • معرفی تابع SYSTEM_USER
 • معرفی تابع USER_NAME
 • جمع بندی

فصل هفتم: کار کردن با توابع MS Access

 • مقدمه
 • معرفی تابع Asc
 • معرفی تابع Chr
 • الحاق رشته ها با استفاده از &
 • معرفی تابع CurDir
 • معرفی تابع Format
 • معرفی تابع InStr
 • معرفی تابع InstrRev
 • معرفی تابع LCase
 • معرفی تابع Left
 • معرفی تابع Len
 • معرفی تابع LTrim
 • معرفی تابع Mid
 • معرفی تابع Replace
 • معرفی تابعRight
 • معرفی تابع RTrim
 • معرفی تابع Space
 • معرفی تابع Split
 • معرفی تابع Str
 • معرفی تابع StrComp
 • معرفی تابع StrConv
 • معرفی تابع StrReverse
 • معرفی تابع Trim
 • معرفی تابع UCase
 • معرفی تابع Abs
 • معرفی تابع Atn
 • معرفی تابع Avg
 • معرفی تابع Cos
 • معرفی تابع Count
 • معرفی تابع Exp
 • معرفی تابع Fix
 • معرفی تابع Format
 • معرفی تابع Int
 • معرفی تابع Max
 • معرفی تابع Min
 • معرفی تابع Randomize
 • معرفی تابع Rnd
 • معرفی تابع Round
 • معرفی تابع Sgn
 • معرفی تابع Sqr
 • معرفی تابع Sum
 • معرفی تابع Val
 • معرفی تابع Date
 • معرفی تابع DateAdd
 • معرفی تابع DateDiff
 • معرفی تابع DatePart
 • معرفی تابع DateSerial
 • معرفی تابع DateValue
 • معرفی تابع Day
 • معرفی تابع Format
 • معرفی تابع Hour
 • معرفی تابع Minute
 • معرفی تابع Month
 • معرفی تابع MonthName
 • معرفی تابع Now
 • معرفی تابع Second
 • معرفی تابع Time
 • معرفی تابع TimeSerial
 • معرفی تابع TimeValue
 • معرفی تابع Weekday
 • معرفی تابع WeekdayName
 • معرفی تابع Year
 • معرفی تابع CurrentUser
 • معرفی تابع Environ
 • معرفی تابع IsDate
 • معرفی تابع IsNull
 • معرفی تابع IsNumeric
 • جمع بندی

فصل هشتم: کار کردن با نرم افزار MS Access

 • مقدمه
 • مقدمه ای بر نرم افزار MS Access
 • مقایسه نرم افزار Access و Excel
 • پسوند فایل های نرم افزار Access
 • بررسی ورژن های نرم افزار Access
 • ایجاد کردن یک دیتابیس خالی
 • ایجاد کردن یک جدول
 • تنظیم کردن ویژگی های مربوط به فیلدها
 • ایجاد کردن یک Input Mask
 • اضافه کردن داده‌ها به یک جدول
 • وارد کردن داده ها به درون نرم افزار Access
 • ایجاد کردن یک Relationship
 • ایجاد کردن یک Lookup Table
 • ایجاد کردن یک Query
 • ایجاد کردن یک Query با ورودی کاربر
 • چگونه از Expression Builder استفاده کنیم؟
 • خروجی گرفتن از داده های نرم افزار Access
 • ایجاد کردن یک Form
 • ایجاد کردن یک Report
 • ایجاد کردن یک Macro
 • جمع بندی

فصل نهم: جمع بندی

 • جمع بندی