کار با کلاس Battery در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس Battery در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس TextToSpeech در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس TextToSpeech در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس Magnetometer در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس Magnetometer در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس SMS در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس SMS در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس Clipboard در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس Clipboard در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.

کار با کلاس PhoneDialer در Xamarin.Essentials

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کار با کلاس PhoneDialer در Xamarin.Essentials صحبت خواهیم کرد. Xamarin.Essentials تعدادی Nuget package هستند که قابلیت های مختلفی را در ساخت برنامه های موبایل در اختیار شما می گذارند.