Dependency Injection چیست Tag

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش الگوی طراحی تزریق وابستگی (Dependency Injection) در برنامه نویسی صحبت خواهیم کرد. این اصل یکی از مهمترین و کلیدی ترین اصول در توسعه ی نرم افزار است.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش اصل معکوس سازی وابستگی (Dependency Inversion Principle) در برنامه نویسی صحبت خواهیم کرد. این اصل یکی از مهمترین و کلیدی ترین اصول در توسعه ی نرم افزار است.

ادامه مطلب

آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #۵ قسمت پنجم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با اصل Inversion of Control تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Inversion of Control را استفاده کنید.

ادامه مطلب