کنترل ContextMenu در WPF

با یک آموزش رایگان دیگر از وبسایت پرووید در خدمت شما هستیم. در این ویدئو درباره ی کنترل ContextMenu در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل Toolbar در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل Toolbar در WPF  صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل Slider در WPF – قسمت دوم

در این ویدئو ادامه ی بحثمان درباره ی کنترل Slider در WPF را ادامه خواهیم داد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل Slider در WPF – قسمت اول

در این ویدئو درباره ی کنترل Slider در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل MenuItem در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل MenuItem در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل Menu در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل Menu در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل ListBox در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل ListBox در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل ComboBox در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل ComboBox در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل RadioButton در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل RadioButton در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کنترل CheckBox در WPF

در این ویدئو درباره ی کنترل CheckBox در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

استایل TextBox در WPF

در این ویدئو درباره ی استایل TextBox در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

کلاس TextBoxBase در WPF

در این ویدئو درباره ی کلاس TextBoxBase در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

Undo و Redo در WPF

در این ویدئو درباره ی Undo و Redo در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.

استایل TextBoxBase در WPF

در این ویدئو درباره ی استایل TextBoxBase در WPF صحبت خواهیم کرد. این آموزش در ویژوال استادیو 2013 انجام شده است. برای دیدن ویدئو به ادامه ی مطلب بروید.