آموزش ویدئویی اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد. SOLID مخفف پنج اصل بسیار مهم در مدیریت وابستگی (Dependency Management) در توسعه ی برنامه های شی گرا می باشد.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #17

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #17 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #16

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #16 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #15

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #15 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #14

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #14 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #13

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #13 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #12

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #12 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #11

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با آموزش ویدئویی و رایگان اصول SOLID قسمت #11 صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.