تصمیم گیری در رابطه با جایگاه کد در Domain Driven Design

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با تصمیم گیری در رابطه با جایگاه کد در Domain Driven Design صحبت خواهیم کرد.

بررسی Domain Driven Design و رسالت آن در توسعه نرم افزار

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی Domain Driven Design و رسالت آن در توسعه نرم افزار صحبت خواهیم کرد.

ایجاد اشیا با روش های برتر در Domain Driven Design

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با ایجاد اشیا با روش های برتر در Domain Driven Design صحبت خواهیم کرد.

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS صحبت خواهیم کرد. طراحی دامنه محور یا همان Domain Driven Design در واقع درک نیازهای واقعی کسب و کار مشتری است.

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #11

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #11 قسمت یازدهم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با Domain Driven Design و CQRS تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Domain Driven Design را استفاده کنید.

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #10

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #10 قسمت دهم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با Domain Driven Design و CQRS تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Domain Driven Design را استفاده کنید.

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #9

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #9 قسمت نهم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با Domain Driven Design و CQRS تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Domain Driven Design را استفاده کنید.

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #8

آموزش عملی و پروژه محور Domain Driven Design و CQRS #8 قسمت هشتم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با Domain Driven Design و CQRS تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Domain Driven Design را استفاده کنید.