مقایسه ی Web Forms و MVC – 11#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 11# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 10#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 10# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 9#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 9# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 8#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 8# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 7#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 7# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 6#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 6# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 5#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 5# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 4#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 4# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 3#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 3# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 2#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 2# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقایسه ی Web Forms و MVC – 1#

در این پست از وبسایت پرووید، در رابطه با مقایسه ی Web Forms و MVC – 1# صحبت خواهیم کرد. به ادامه ی مطلب بروید.

مقاله آموزش MVC در 7 روز – روز 1 – آزمایش 1

اصلا باور کردنی نیست که ASP.NET MVC را در 7 روز یاد بگیریم. ما در این آموزش در مورد MVC صحبت می کنیم. برای روز اول ما یک برنامه ی ساده ی Hello World می سازیم که می تواند داده ها را بین کنترلرها و ویوها (Controllers and Views) جابجا کند. به ادامه ی مطلب بروید.