بررسی اصل Interface Segregation Principle در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی اصل Interface Segregation Principle در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

بررسی اصل Liskov Substitution Principle در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی اصل Liskov Substitution Principle در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

بررسی اصل Open Closed Principle در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی اصل Open Closed Principle در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

بررسی اصل Single Responsibility Principle در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی اصل Single Responsibility Principle در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

بررسی کوتاه اصول پنجگانه SOLID در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی کوتاه اصول پنجگانه SOLID در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

آموزش ویدئویی Dependency Injection در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی Dependency Injection در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.

آموزش ویدئویی اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی اصول SOLID در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد. SOLID مخفف پنج اصل بسیار مهم در مدیریت وابستگی (Dependency Management) در توسعه ی برنامه های شی گرا می باشد.

آموزش ویدئویی Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش ویدئویی Fluent Interface در برنامه نویسی شی گرا صحبت خواهیم کرد.