نویسنده: پرووید

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با آموزش اصل معکوس سازی وابستگی (Dependency Inversion Principle) در برنامه نویسی صحبت خواهیم کرد. این اصل یکی از مهمترین و کلیدی ترین اصول در توسعه ی نرم افزار است.

ادامه مطلب

آموزش اصل Inversion of Control در برنامه نویسی #۵ قسمت پنجم از یک سری آموزشی از وبسایت پرووید است که در رابطه با اصل Inversion of Control تنظیم شده است. پس از این دوره ی آموزشی می توانید از بسته های آموزشی وبسایت پرووید در رابطه با Inversion of Control را استفاده کنید.

ادامه مطلب