نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی نوع داده ای بولین (Boolean) در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی نوع داده ای استرینگ (String) در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با بررسی نوع داده ای عددی (Number) در TypeScript صحبت خواهیم کرد. زبان TypeScript یک زبان شی گرا و Open-source می باشد که توسط مایکروسافت توسعه داده و نگهداری میشود.

ادامه مطلب