نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با اعتبارسنجی ناکافی داده ها در وب اپلیکیشن ها به عنوان یکی از اشتباهات ساخت برنامه های وب صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب