نویسنده: مرتضی گیتی

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با کنترل Authorization بدون کنترل Authentication در وب اپلیکیشن ها به عنوان یکی از اشتباهات ساخت برنامه های وب صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب

در این پست از وبسایت پرووید در رابطه با اعتبارسنجی ناکافی داده ها در وب اپلیکیشن ها به عنوان یکی از اشتباهات ساخت برنامه های وب صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب