آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #5 را در این قسمت از وبسایت آموزش برنامه نویسی پرووید دانلود کنید.

آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross قسمت #5

پس از انجام این تغییرات در پروژه ی Core کا را با پروژه ای که حاوی فایل های XAML می باشد ادامه می دهیم. در حال حاضر دو فایل XAML در این پروژه قرار دارد: فایل App.xaml و MainPage.xaml. وظیفه ی App.xaml تعریف Resource هایی است که در سرتاسر برنامه استفاده می شوند. برای مثال استایل ها و Template ها و حتی Brush ها. از آنجایی که تمامی منطق اجرای برنامه توسط MvvmCross انجام می شود میتوانید تمامی کدهای درون Code Behind این فایل حذف کنید. درون این فایل فقط نیاز به تابع سازنده و فراخوانی به متد InitializeComponent دارید. در قسمت زیر تصویری از فایل Code Behind را میبینید.

public partial class App : Application
{
 public App ()
 {
 InitializeComponent();
 }
}

تغییراتی را نیز باید در فایل MainPage.xaml ایجاد کنیم. در ابتدای کار این فایل را به پوشه ی جدیدی به نام Views منتقل می کنیم. علاوه بر این کلاس base این کلاس را باید از ContentPage به MvxContentPage تغییر دهید. این تغییر را هم در فایل MainPage.xaml و هم در Code Behind آن یعنی MainPage.xaml.cs ایجاد کنید. تغییر دیگر این که باید Label ی که در این فایل تعریف شده است را به پروپرتی WelcomeText بایند کنید. در قسمت زیر تصویری از فایل MainPage.xaml را می بینید.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<views:MvxContentPage
 xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
 xmlns:views="clr-namespace:MvvmCross.Forms.Views;assembly=MvvmCross.Forms"
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
 x:Class="XamarinFormsWithMvvmCross.Views.MainPage">
 <StackLayout>
 <!-- Place new controls here -->
 <Label 
 Text="{Binding WelcomeText}" 
 HorizontalOptions="Center"
 VerticalOptions="CenterAndExpand" />
 </StackLayout>
</views:MvxContentPage>

تا اینجای کار تغییرات مورد نیاز بر روی فایل های xaml تکمیل شده اند.

قسمت بعدی آموزش رایگان ساخت برنامه با Xamarin.Forms و MvvmCross

لطفاً، این آموزش را در قسمت بعدی دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *